ON/OFF Punto Europa

Strada Naviglio Alto, 4/1 – 43122 Parma

e-mail: info@onoffpuntoeuropa.eu

Dott. Simone Taddei

ph: 349 311 2959

e-mail: simone@onoffpuntoeuropa.eu

Dott.ssa Rosamaria Tornambè

ph: 388 938 9341

e-mail: rosamaria@onoffpuntoeuropa.eu